ČR

Jeden z nejvýznamnějších milníků v oblasti ochrany dětí, Úmluva o právech dítěte, dnes slaví 30. výročí. Byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby ji s výjimkou USA ratifikovaly všechny státy světa a stala se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii. Za 30 let od ratifikace přinesla velký posun v oblasti ochrany dětských práv. Odborníci však upozorňují, že v Česku stále v této oblasti panují nedostatky a objevují se nové hrozby pro děti.

Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu v roce 1991. „Je zarážející, že ač Výbor opakovaně doporučuje ČR ustanovení nezávislého dětského ombudsmana, Česku nadále chybí nezávislý orgán prosazující práva dětí a monitorující realizaci Úmluvy. Pracovníci Dětského krizového centra dlouhodobě chrání a prosazují práva svých dětských klientů. Nadále je však zjevné, že dětská práva v ČR zůstávají nejednou na okraji pozornosti zúčastněných subjektů,“ říká Veronika Andrtová, zástupkyně ředitelky Dětského krizového centra.

Za 30 let od přijetí Úmluvy se situace v oblasti ochrany dětských práv změnila. Výrazně se posunula ochrana dětí: ty už rodiny neposílají do válečných konfliktů, dítě není majetkem rodiny, neexistuje zde dětská práce. V rámci Dětského krizového centra se zdá být na ústupu závažné fyzické násilí. Přesto i v České republice každoročně některé z dětí, zejména v tom nejútlejším věku, fyzický útok pečující osoby nepřežije.

Nedá se přímo říci, zda jsou děti ohroženy více, nebo méně. Změnila se společnost a s tím se objevují nová rizika a nové formy ohrožení dětí, například v rámci kyberprostoru. Určitě vzrůstají počty sexuálního násilí. Mimo jiné i proto, že lidé zapomínají, že jejich právo na uspokojení potřeb končí tam, kde začíná právo druhého,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

Velmi záludná mohou být rizika, která působí na děti v online prostředí a jsou často podceňována a bagatelizována. Málo rodičů si uvědomuje, že v kyberprostoru je ohroženo každé dítě, které má mobilní telefon, a to včetně těch nejmenších. Záludnost kyberšikany se pak skrývá ve všudypřítomné technologii. „Stačí zveřejnit ponižující obrázek nebo video či oběť vydírat výhružkami o zveřejnění. Někdy se to, co začínalo jako žert, vymkne kontrole a má velmi neblahý efekt na dětskou psychiku,“ říká Anna Rollová, psycholožka Linky důvěry Dětského krizového centra.

Stres vede děti do izolace a stažení se do sebe, způsobuje deprese. Děti mohou trpět i posttraumatickou stresovou poruchou, v nejhorších případech se pak objevují případy sebepoškozování, nebo dokonce sebevraždy. Obětí přibývá, v roce 2018 Linka důvěry Dětského krizového centra řešila čtyřikrát více případů než v roce předchozím. Pomoc dětem ohroženým kyberšikanou přichází i ze soukromé sféry, dobročinnou sbírku na provoz Dětského krizového centra už v říjnu spustilo například hračkářství Agátin svět.

Dramaticky také vzrůstá počet rodičů, kteří se rozcházejí, a tím přibývá rozvodových sporů. „Společenská tolerance tohoto fenoménu je velmi vysoká, přičemž si leckdo ani neuvědomuje, že vleklý vyhrocený rozvodový spor je vlastně také psychické týrání dítěte se všemi negativními dopady na jeho vývoj,“ říká Dušková. Rozsudky se neúměrně protahují, ale dítě potřebuje dosáhnout stability co nejrychleji. „Akcentují se práva rodičů, nikoli dětí, ale je přece naprosto zřejmé, že v případě střetu zájmů musíme chránit především ty slabší, ohroženější, závislejší, tedy děti,“ říká Dušková.

Dětské krizové centrum poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem více než 27 let. Odborníci z centra dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou kapacitu pedopsychiatrů i urgentní krizové pomoci. Aby byli schopni reagovat na neustále se zvyšující poptávku po službách, bylo v říjnu tohoto roku otevřeno další pracoviště, díky němuž bude kapacita Dětského krizového centra navýšena o 60 až 70 dětí ročně, kterým budou psychologové a sociální pracovníci centra schopni pomoci.

„Kapacita Dětského krizového centra rozhodně není dostačující, což vyplývá i z toho, že jsme jediné takto specializované zařízení v celé České republice. Je to také důvod, proč jsme vynaložili velké síly na zřízení detašovaného pracoviště, abychom navýšili kapacitu,“ sděluje Dušková.